کلاس های جبرانی دروس استاد هزارخوانی - کد 42-61-62

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده، کلاس های جبراني دروس استاد هزارخوانی روز 5شنبه مورخ 11 خرداد بشرح ذیل برگزار می گردد:

دفاتر خدمات قضایی: ساعت 12 الی 14

بایگانی اسناد و مدارک: ساعت 14 الی 16

کلیات اجرای احکام: 16 الی 20

محل تشکیل کلاس ها: ساختمان شماره 1 - کلاس 13