کلاس جبرانی درس آیین دادرسی مدنی2 - استاد هرسیج ثانی - کد 17-18

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده، کلاس های جبراني درس آیین دادرسی مدنی2 استاد هرسیج ثانی (کد گروه: 17 و 18) روز 4شنبه مورخ 10 خرداد بشرح ذیل برگزار می گردد:

گروه 17: ساعت 14 الی 16 

گروه 18: ساعت 16 الی 18

محل تشکیل کلاس: ساختمان 1 - کلاس 13