قابل توجه کلیه دانشجویان - دروس دارای پیشنیاز

به اطلاع می رساند طبق مقررات رعایت پیشنیازی و همنیازی الزامی می باشد. لذا لازم است جدول دروس پیشنیاز (که در ادامه ارسال می گردد) مورد توجه قرار گیرد.

تذکر ۱: در صورتیکه تمایل به اخذ دروس دارای پیشنیاز دارید، لازم است درس پیشنیاز را در ترم های گذشته اخذ و گذرانده باشید. در صورتیکه در ترم های گذشته درس پیشنیاز را اخذ و موفق به گذراندن آن نشده اید می توانید هر دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایید.

تذکر ۲: در صورت اخذ درس دارای پیشنیاز و عدم رعایت مقررات (پیشنیازی و همنیازی) دروس دارای پیشنیاز پس از ایام حذف و اضافه از انتخاب واحد دانشجو حذف خواهد شد و مسولیت آن به عهده شخص دانشجو است.