اطلاعیه درس کاربینی 972

دانشجویانیکه در نیمسال جاری درس کاربینی را اخذ نموده اند لازم است جهت هماهنگی های اولیه روز شنبه مورخ 14 اردیبهشت 98 راس ساعت 15 در ساختمان شماره1 کلاس 16 حضور بهم رسانند.

 تذکرات:

1/ همراه داشتن فرم تعهد نامه و فرم 3 برگی گزارش کاربینی (قابل دریافت از اینجا)، در کلاس هماهنگی الزامی است.

2/ با توجه به تعریف درس کاربینی، تهیه گزارش، حضور در کلاس های مربوط و ارائه کنفرانس و گزارش از سوی دانشجویان الزامی است و عدم رعایت یکی از موارد فوق بمنزله عدم گذراندن این درس محسوب خواهد شد.