جلسه ارائه درس کاربینی 972

پیرو هماهنگی های بعمل آمده، کلاس کاربینی جهت ارائه کنفرانس و گزارش از سوی دانشجویان شنبه مورخ 21 اردیبهشت 98 ساعت 14 در ساختمان شماره1 کلاس 16 برگزار می گردد.

تذکرات:

1/ تکمیل و همراه داشتن فرم تعهد نامه و فرم 3 برگی گزارش کاربینی صرفا بصورت دست نویس (اینجا کلیک نمایید)، الزامی است.

2/ با توجه به تعریف درس کاربینی، تهیه گزارش، حضور در کلاس های مربوط و ارائه کنفرانس و گزارش از سوی دانشجویان الزامی است و عدم رعایت یکی از موارد فوق بمنزله عدم گذراندن این درس محسوب خواهد شد.