ثبت درخواست میهمان جهت نیمسال 972

به اطلاع می رساند بازه زمانی درخواست میهمان در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) از تاریخ 21 لغایت 28 بهمن ماه می باشد.

 

در فرآیند میهمان توجه به موارد ذیل الزامی می باشد:

1- کلیه درخواست ها توسط شخص دانشجو و فقط در سامانه هم آوا به آدرس edu.uast.ac.ir قابل ثبت و بررسی می باشد.

2- فرآیند تایید درخواست منوط به تایید سه مرحله ای می باشد. (مرکز مبداً، مرکز مقصد و واحد استان)

3- پس از ثبت درخواست حضورا به آموزش مراجعه نمایید.