نحوه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی مهارت و فناوری کشور و شرایط اختصاصی مندرج در برنامه درسی و دفترچه پذیرش (منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور) انجام می پذیرد. ضمنا شرایط اختصاصی با توجه به معیارهای ذیل تعیین می گردد: 1- مدرک کاردانی 2-میزان نیاز متقاضی 3- اشتغال به کار مرتبط (حسب رشته) 4- ظرفیت ها و شرایط خاص مرکز مجری / با تشکر، روابط عمومی واحد 54