واحد 54 دانشگاه جامع علمی کاربردی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی واحد 54 تهران، تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي فعاليت آموزشي خود را با پذيرش دانشجو از سال 1382 در مقطع كارداني و کارشناسی آغاز نموده است.

 


برخی ویژگی های آموزش هاي علمي كاربردي :

 

در دوره هاي علمي كاربردي محيط كار و تجربه اندوزي همان محيط آموزشي است . بنابراين استفاده از روشهاي علمي ، ابزار و وسايل آموزشي، امكانات و شرايط محيط كار بصورت توامان و همزمان صورت مي گيرد .

در اين آموزش ها از استاداني استفاده مي شود كه ضمن تسلط به مباني علمي موضوع دوره ، تجربه و مهارت كافي را در آن موضوع دارا می باشند.

دانشجويان دوره هاي علمي كاربردي با شرايط خاصي برگزيده و ارزيابي مي شوند . مهمترين ويژگي آموزش هاي علمي كاربردي محتواي برنامه درسي و روش تدوين آن است. برنامه ريزي دوره علمي كاربردي با برنامه ريزي هاي ديگر آموزش عالي متفاوت است. به ديگر سخن برنامه هاي درسي علمي كاربردي علاوه بر دارا بودن مشخصه هاي اصلي برنامه درسي در دوره هاي معمول دانشگاهي ، داراي ويژگيهاي زير نیز ميباشد:

 بر اساس نياز هاي شغلي و خط مشي تجزيه و تحليل وظايف شغلي تدوين شده است .

  

الف ) بر اساس نياز هاي شغلي و خط مشي تجزيه و تحليل وظايف شغلي تدوين شده است .

ب ) نسبت به تحولات تكنولوژيك از انعطاف كافي برخوردار است .

ج ) به كارآموزي و كسب مهارت هاي شغلي توجه ويژه را معطوف مي نمايد .

 د) آموزشهاي دانشگاهي مبتني بر آموزش هاي نظري بوده ليكن در نظام آموزش هاي علمي كاربردي تاكيد بر آموزش هاي عملي است.