قابل توجه کلیه مراجعین به واحد 54 دانشگاه جامع

پیرو اطلاعیه های قبلی از آنجاییکه این مرکز منحل گردیده است، لذا از تاریخ 20 اسفند 99 تعطیل و در سال آتی از تاریخ 18 فروردین 1400 بمدت 2 ماه صرفا روزهای چهارشنبه از ساعت 9 الی 13 بصورت حضوری پاسخگو خواهد بود.