لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (12 اسفند 99)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 12 اسفند 99 در ساعات اداری (دوشنبه الی چهارشنبه ساعت 9 الی 16) جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:
1- اصل کارت ملی یا شناسنامه
2- کارت دانشجویی

نام خانوادگی - نام
توحیدی نژاد - احمد
رنجکش - الهام
نجف زاده - امید
ایران پوری - امیرمحمد
باروقی - بیتا
عابدی - حسین
علائی خرایم - زهرا
حضرتی - زیبا
صفرخانی - سبحان
حسینی کاردر - سیدجواد
مقدسی - فائزه
سرمستی - فردین
خالدیان - محمد
مرادپور جیرنده - مهرداد
نیازی - میلاد
جوان سیار - نرگس