لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (14 بهمن 99)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 14 بهمن 99 در ساعات اداری (دوشنبه الی چهارشنبه ساعت 8.30 الی 16) جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:
1- اصل کارت ملی یا شناسنامه
2- کارت دانشجویی

 

نام خانوادگی - نام
ایمانی - علی اصغر
آقامحمدی - هادی
بوربور - محمدحسین
بوستان افروز - اعظم
حسین پور - فاطمه
حسینی - سیدعباس
خلجی - علی
خوش بین - محبوبه
راسخی ماسوله - حسن
رضائی - مهدی
رفیعی - راضیه
روزبهانی - دنیا
زمانی - مریم
سیف پور - بهنام
صارمی حصاری - سیدعباس
غیبی - ونوس
فتوحی - احمد
فخری - فیروزه سادات
قلی زاده سنزیقی - حسن
محمدی - فرشته
مرادی کولانی جدید - نیما
مسلم نژاد - محمد
ملازاده جلودار - احمد
نوحی طهرانی - زهرا