لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (22 مرداد 99)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 22 مرداد 99 در ساعات اداری (دوشنبه الی چهارشنبه ساعت 8.30 الی 16) جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1- اصل کارت ملی یا شناسنامه

2- کارت دانشجویی

نام و نام خانوادگی

حسن اخوان احمدآباد
سجاد اسمعیلی دهج
منوچهر اکبری جمال آباد
سامان بدوره
علی بیژنی ثمر
محمدعلی تاجیک نوری
محمود تقوی
حوریه جاهدی نیارق
سیدآیت اله حسینی
شراره دلگشاد
احسان دهقانی سانیچ
سلیمان رمرودی حسینی
علی ریحانی
حسین شاه پروری
الهه شرقی ایرد موسی
مینا شکری مرنی
سودابه صارمی طهرانی
امیر فرشاد قاسمی
ناز مشکین قلم رازلیق
محمودرضا مصباح شهرستانی
زهرا معصومی
سیدحسین موسوی
مریم السادات موسوی