پرداخت شهریه نیمسال 982

پیرو اطلاعیه های قبلی نظر به اینکه سال مالی جاری در شرف اتمام می باشد، از دانشجویانیکه تاکنون نسبت به پرداخت شهریه نیمسال 982 اقدام ننموده اند تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 14 اسفند ضمن پرداخت شهریه، فیش مربوط را به امور مالی ارائه نمایند.

ضمنا عواقب ناشی از عدم پرداخت بموقع شهریه بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.