شروع کلاس ها و محل برگزاری کلاس ها در ترم 982

1/ شروع کلاس های ترم 982، شنبه 26 بهمن ماه می باشد.

2/ حضور و غیاب کلاسی از جلسه اول انجام می پذیرد و غیبت بیش از سه شانزدهم کلاس های تشکیل شده موجب حذف درس دانشجو خواهد شد. (در صورتیکه درس در تاریخ حذف و اضافه اخذ گردد برای دانشجو در جلسات تشکیل شده تا تاریخ حذف و اضافه طبق مقررات غیبت منظور می گردد)

3/ نحوه ارائه دروس کاربینی و کارورزی متعاقبا از طریق سایت و کانال های اطلاع رسانی مرکز اعلام خواهد شد.

4/ با توجه به تعدد کلاس های همنام و برگزاری برخی کلاس های همنام با اساتید متفاوت در یک زمان، از دانشجویان محترم انتظار دارد قبل از مراجعه به کلاس های درس، برنامه هفتگی خود را از سامانه هم آوا دریافت و طبق برنامه دریافتی (اطلاع دقیق از نام درس، کد گروه انتخابی و ساعت تشکیل کلاس) در کلاس ها حضور یابند.

5/ محل دقیق برگزاری کلاس ها بشرح ذیل می باشد.

محل تشکیل کلاس (به ترتیب 1-گروه 2-روز)

محل تشکیل کلاس (به ترتیب 1-روز 2-گروه)