قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی، دروس جزای اختصاصی3 و مدنی8 کد 99

به اطلاع می رساند دروس ذیل در ساعات جدید (گروه جدید با کد 99) در سامانه ایجاد گردید. دانشجویان مربوط می توانند نسبت به اخذ دروس مربوط اقدام نمایند.

1- جزای اختصاصی3: دوشنبه ساعت 14 الی 15.45 استاد بهرامی (کد 99)

2- حقوق مدنی8: دوشنبه ساعت 16 الی 18.30 استاد برید جوادی (کد 99)


به دوستان خود اطلاع دهید...