برخی نکات مهم در خصوص تغییر رشته در تابستان 98

1/ تغییر رشته فقط یک بار در طول تحصیل و در یک زیر گروه آموزشی قابل بررسی است.

2/ صرفا دانشجویان ورودی مهر ماه سال 97 که حداقل دروس ترم اول را با موفقیت گذرانده باشند می توانند درخواست تغییر رشته دهند.

 تذکر: دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق اداری مجاز به تغییر گرایش نمی باشند.

3/ دارا بودن کف معدل مقطع قبل در رشته مورد درخواست در ترم ورودی.

در مقطع کارشناسی:
جهت تغییر رشته به حقوق ثبتی: دارا بودن حداقل معدل کل کاردانی: 15.10
جهت تغییر رشته به دستیار قضایی: دارا بودن حداقل معدل کل کاردانی: 13.48
جهت تغییر رشته به ارشاد در امور کیفری: دارا بودن حداقل معدل کل کاردانی: 13.68

در مقطع کاردانی:
جهت تغییر رشته به حقوق ثبتی: دارا بودن حداقل معدل کل دیپلم: 12.92
جهت تغییر رشته به خدمات قضایی: دارا بودن حداقل معدل کل دیپلم: 12.89
جهت تغییر رشته به دستیار قضایی: دارا بودن حداقل معدل کل دیپلم: 12.35
جهت تغییر رشته به شورای حل اختلاف: دارا بودن حداقل معدل کل دیپلم: 12.27
جهت تغییر رشته به دستیار قضایی: دارا بودن حداقل معدل کل دیپلم: 12.25

4/ درصورت موافقت با تغییر رشته لازم است واحدهای مشترک با حداقل نمره 12، معادلسازی شده و به ازای هر واحد، 20/1(یک، بیستم) شهریه ثابت پرداخت گردد.

مثال: دانشجویی که 40 واحد درسی را گذرانده باشد در صورت موافقت با تغییر رشته لازم است 2 شهریه ثابت (حدودا 750000 تومان) جهت معادلسازی دروس پرداخت نمایند.

5/ درصورت موافقت با تغییر رشته امکان بازگشت به رشته قبلی وجود نخواهد داشت.

6/ از آنجائیکه دروس کاربینی و کارورزی گذرانده شده در گرایش قبلی قابل معادلسازی نمی باشد و باید مجددا اخذ گردد پیشنهاد می شود متقاضیان مربوط از اخذ درس کارورزی در تابستان خودداری نمایند.

7/ با توجه به بند 6، پیشنهاد می شود قبل از شروع انتخاب واحد ترم تابستان با بررسی وضعیت خود و مشاوره با کارشناس آموزش از امکان تغییر رشته در مرداد ماه 98 اطمینان حاصل نمایید.