کلاس های جبرانی دروس استاد رجبی

بر اساس هماهنگی های انجام شده، کلاس های جبرانی دروس استاد رجبی بشرح ذیل برگزار می گردد:

حقوق جزای عمومی1 کد گروه 999:
شنبه مورخ 4 خرداد - ساعت 9.45 الی 13.15 - ساختمان2 - کلاس 31

حقوق جزای عمومی2 کد گروه 12:
شنبه مورخ 28 اردیبهشت - ساعت 9.45 الی 13.15 - ساختمان2 - کلاس 31

حقوق جزای عمومی2 کد گروه 11:
سه شنبه مورخ 31 اردیبهشت - ساعت 13.15 الی 16.30 - ساختمان1 - کلاس 16

به دوستان خود اطلاع دهید.....