شروع کلاس های حقوق ثبت کاربردی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و داوری

پیرو اطلاعیه های قبلی کلاس های حقوق ثبت کاربردی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و داوری بشرح ذیل برگزار می گردد:

1- تاریخ تحلیلی صدر اسلام:
یکشنبه ها - ساعت 16 الی 20 (شروع کلاس از 18 فروردین)
ساختمان1 - کلاس 16

2- حقوق ثبت کاربردی:
سه شنبه ها - ساعت 16 الی 19 (شروع کلاس از 20 فروردین)
ساختمان1 - کلاس 6

3- داوری:
چهار شنبه ها - ساعت 18.30 الی 20 (شروع کلاس از 21 فروردین)
ساختمان2 - کلاس 31