قابل توجه کلیه دانشجویان - 972

با توجه به پایان سال مالی و لزوم حسابرسی درپایان سال از دانشجویان محترم تقاضا می­شود طبق مقررات حداکثر تا تاریخ 22 اسفند 97 نسبت به واریز و تحویل فیش های شهریه به امور مالی اقدام نمایند.

بدیهی است عواقب ناشی از عدم واریز شهریه در وقت مقرر به عهده شخص دانشجو خواهد بود.