محل برگزاری کلاس های ارائه شده در ایام حذف و اضافه

محل برگزاری کلاس های ارائه شده در ایام حذف و اضافه بشرح ذیل اعلام می گردد: (شروع کلاس ها از 11 اسفند)

1- حقوق مدنی1: جمعه 8 الی 9.45 - استاد رستگار فر - ساختمان2 - کلاس 21

2- حقوق جزای عمومی1: یکشنبه 15 الی 16.45 - استاد رجبی - ساختمان2- کلاس 22

3- آیین دادرسی مدنی1: سه شنبه 18.30 الی 20 - استاد شاکرمی - ساختمان1 - کلاس 14

4- آیین دادرسی مدنی3: چهارشنبه 18.30 الی 20 - استاد شاکرمی - ساختمان1 - کلاس 11

5- تحلیل هزینه و منفعت کد 999: شنبه 15 الی 16.45 - استاد لهراسبی - ساختمان2 - کلاس 21