قابل توجه دانشجویان کاردانی ترم2

با توجه به اینکه درس حقوق مدنی2 پیشنیاز درس حقوق مدنی3 و جزای عمومی2 پیشنیاز جزای عمومی3 می باشد، بنابراین اخذ دروس مدنی3 و جزای3 بدون گذراندن دروس پیشنیاز غیر قانونی است لذا لازم است دانشجویان ترم2 که دروس فوق را اخذ نموده اند در ایام حذف و اضافه نسبت به حذف آن اقدام و دروس مربوط به ترم2 را جایگزین نمایند.

در غیر اینصورت مسولیت حذف دروس فوق از انتخاب واحد دانشجو بعد از ایام حذف و اضافه به عهده شخص دانشجو خواهد بود.