قابل توجه دانشجویان کاردانی ترم2 - رشته حقوق ثبتی

با توجه به اینکه دروس ذیل:

1- حقوق ثبت اسناد1
2- تنظیم اسناد رسمی
3- اجرای مفاد اسناد رسمی

ویژه دانشجویان ترم آخر ارائه گردیده است، لذا لازم است دانشجویان ترم2 که دروس فوق را اخذ نموده اند در ایام حذف و اضافه نسبت به حذف آن اقدام و دروس مربوط به ترم2 را جایگزین نمایند.

در غیر اینصورت مسولیت حذف دروس فوق از انتخاب واحد دانشجو بعد از ایام حذف و اضافه به عهده شخص دانشجو خواهد بود.