تاریخ شروع کلاس های ارائه شده در ایام حذف و اضافه

تاریخ شروع کلاس های ذیل که در ایام حذف و اضافه ارائه شده است از تاریخ 11 اسفند ماه اعلام می گردد.

1- حقوق مدنی1: جمعه 8 الی 9.45
2- حقوق جزای عمومی1: یکشنبه 15 الی 16.45
3- آیین دادرسی مدنی1: سه شنبه 18.30 الی 20
4- آیین دادرسی مدنی3: چهارشنبه 18.30 الی 20
5- تحلیل هزینه و منفعت کد 999: شنبه 15 الی 16.45