تغییر مدرس برخی از دروس در ترم جاری

به اطلاع می رساند استادان دروس ذیل بشرح ذیل تغییر یافت:

1- ادله اثبات دعوی کد 175: استاد گوزلی
2- ادله اثبات دعوی کد 171: استاد بهرامی
3- ادله اثبات دعوی کد 172: استاد بهرامی
4- کلیات عقود معین کد 23: استاد دوستدار
5- اندیشه اسلامی2 کد 1760177: استاد محمود زاده
6- تفسیر موضوعی قرآن کد 1210131: استاد یارمحمدی