ارائه درس تحلیل هزینه و منفعت - رشته حقوق اداری

بر اساس درخواست دانشجویان رشته حقوق اداری، درس تحلیل هزینه و منفعت بشرح ذیل در ترم جاری ارائه گردید.

تحلیل هزینه و منفعت: شنبه 15 الی 16.45 - استاد لهراسبی
شروع کلاس از 11 اسفند 97

دانشجویان مربوط لازم است در ایام حذف و اضافه نسبت به اخذ درس فوق اقدام نمایند.

به دوستان خود اطلاع دهید.