قابل توجه کلیه دانشجویان - دروس پیشنیاز

به اطلاع می رساند دانشجویانیکه دروس دارای پیش نیاز را اخذ نموده اند (همانند دروس مدنی6 و تجارت2) و درس پیشنیاز را در ترم های گذشته اخذ و موفق به گذراندن آن نشده اند (همانند دروس مدنی5 و تجارت1)، در صورتیکه درس پیشنیاز در ترم جاری در این مرکز ارائه نگردیده، لازم است درس مزبور در مرکز دیگری بصورت مهمان اخذ تا امکان همنیازی هر دو درس فراهم گردد.

در غیر اینصورت درس دارای پیشنیاز بعد از ایام حذف و اضافه از انتخاب واحد دانشجو حذف و مسولیت آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

بدیهی است بمنظور رعایت سقف واحد، لازم است این دروس جایگزین دروس عمومی گردد.