قابل توجه دانشجویان ترم 2

با توجه به اینکه رعایت پیشنیازی و همنیازی در انتخاب واحد ضروری است، دانشجویانیکه در دروس ذیل در ترم گذشته نمره قبولی اخذ ننموده اند لازم است بمنظور عدم حذف دروس دارای پیشنیاز، این دروس را در ایام حذف و اضافه اخذ نمایند.
(راهنمایی: پیشنهاد می گردد این دروس جایگزین دروس عمومی گردد)

1- حقوق مدنی1: جمعه 8 الی 9.45
2- حقوق جزای عمومی1: یکشنبه 15 الی 16.45
3- آیین دادرسی مدنی1: سه شنبه 18.30 الی 20
4- آیین دادرسی مدنی3: چهارشنبه 18.30 الی 20

توضیح اینکه درس مدنی1 پیشنیاز مدنی2، جزای عمومی1 پیشنیاز جزای عمومی2، آیین دادرسی مدنی1 پیشنیاز آیین دادرسی مدنی2 و آیین دادرسی مدنی3 پیشنیاز ادله اثبات دعوی می باشد و در صورتیکه درس پیشنیاز در ترم جاری اخذ نگردد، همنیازی 2 درس غیر قانونی بوده و دروس مربوط (مدنی2، جزای2، آیین دادرسی مدنی2 و ادله اثبات دعوی) پس از ایام حذف و اضافه از انتخاب واحد دانشجو حذف می گردد.

در صورت عدم اخذ دروس فوق مسولیت عدم ارائه مجدد این دروس، عدم فارغ التحصیلی در زمان مقرر و ... به عهده شخص دانشجو است.