قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته حقوق اداری ورودی بهمن 96

به اطلاع می رساند برای دروس ذیل ظرفیت جدید ایجاد گردید، دانشجویان مربوط می توانند نسبت به اخذ دروس اقدام نمایند.

1- مقررات استخدامی اداری، کار و تامین اجتماعی
2- اصول تنظیم قراردادهای اداری
3- آیین دادرسی اداری
4- دادرسی اداری