ساعات کار اداری واحد 54 در نیمسال 972

ساعات کار اداری این مرکز در نیمسال 972 (از تاریخ 16 بهمن 97) بشرح ذیل اعلام می گردد:

شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 16.30 (ساعت 13 الی 14 وقت نماز و ناهار)

پنج شنبه ها و جمعه ها واحد اداری تعطیل است.