نمرات درس حقوق اداری1 - کد گروه 15 و 16

نمرات درس حقوق اداری1 مربوط به کدهای 15 و 16 بشرح ذیل اعلام می گردد:

 

در صورت وجود هرگونه اعتراض به نمره حقوق اداری1 حداکثر تا تاریخ 22 بهمن ماه با توضیحات کامل این فرم را تکمیل نمایید.

 

ضمنا لازم است نمره خود را بصورت دستی در معدل محاسبه و پس از آن نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایید.

 

(معدل کمتر از 12 (مشروط) حداکثر 14 واحد درسی و بالاتر حداکثر 20 واحد درسی)

بدیهی است برای دانشجویان مشروط اخذ دروس اصلی و تخصصی در اولویت می باشد.

 

پنج رقم آخر شماره دانشجویی نمره
70010 10.5
70055 10
70147 18
70180 10
70267 10
70015 14
70016 20
70024 17
70028 20
70034 11
70046 10.5
70052 14.5
70058 15
70059 15.5
70070 17
70074 غایب
70075 10
70082 غایب
70084 20
70081 10
70089 18
70096 10
70102 19
70068 7
70112 10
70123 10
70142 12
70145 12.5
70175 10
70160 19
70174 12.5
70176 7
70177 5
70188 17
70204 غایب
70027 10
70033 10
70037 12.5
70053 17
70057 10
70065 17
70085 5
70094 غایب
70110 15
70158 12
70124 12
70140 14.5
70146 7
70149 غایب
70150 11
70155 7
70154 13
70159 غایب
70166 12
70184 غایب
70190 غایب
70193 13.5
70196 14
70195 غایب
70198 11
70251 10
70205 5
70208 6
70214 15.5
70212 غایب