اطلاعیه درس کاربینی 971

پیرو هماهنگی های بعمل آمده در خصوص درس کاربینی، اسامی مدرسان مربوط در نیمسال تحصیلی 1-98-97 بشرح ذیل اعلام می گردد:

 

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 1): استاد جعفری /کد 51

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 2): استاد کاظم زاده /کد 52

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 3): استاد جعفری /کد 53

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 4): استاد رواقی /کد 54

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 5): استاد جانی /کد 55

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 6): استاد ناجی /کد 56

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 7): استاد جعفری /کد 57

کارشناسی حقوق اداری (ترم 1 - گروه 1): استاد علی سالاری /کد 61

کارشناسی حقوق اداری (ترم 1 - گروه 2): استاد غفاری راد /کد 62

 

کاردانی (ترم 1 - گروه 1): استاد غفاری راد /کد 11

کاردانی (ترم 1 - گروه 2): استاد غفاری راد /کد 12

کاردانی (ترم 1 - گروه 3): استاد غفاری راد /کد 13

کاردانی (ترم 1 - گروه 5): استاد علی سالاری /کد 15

کاردانی (ترم 1 - گروه 6): استاد علی سالاری /کد 16

کاردانی (ترم 1 - گروه 7): استاد غفاری راد /کد 17

 

کاردانی و کارشناسی (ورودی های سال 96 و قبل از آن): مراجعه به استاد جعفری

 

 

تذکرات:

1/ در خصوص نحوه انجام دوره کاربینی، مدرسان محترم حداکثر تا اواسط آذر ماه سال جاری در کلاس های درسی هماهنگی های لازم را با دانشجویان بعمل خواهند آورد.

2/ در صورتی که دانشجویی درس کاربینی را اخذ نموده و در کلاس های هماهنگی حضور نداشته است، لازم است به مدرس مربوط  مراجعه نماید.

3/ تکمیل فرم تعهد نامه و فرم 3 برگی گزارش کاربینی صرفا بصورت دست نویس (قابل دریافت از اینجا)، حداکثر تا قبل از شروع جلسات کاربینی الزامی است.

4/ زمان کلاس های کاربینی به منظور ارائه کنفرانس و گزارش های تهیه شده از سوی دانشجویان که به مدت 16 ساعت تشکیل خواهد شد در آذر ماه اعلام می گردد.

5/ با توجه به تعریف درس کاربینی، تهیه گزارش، حضور در کلاس های مربوط و ارائه کنفرانس و گزارش از سوی دانشجویان الزامی است و عدم رعایت یکی از موارد فوق بمنزله عدم گذراندن این درس محسوب خواهد شد.