معرفی نامه کارورزی - 971

پیرو اطلاعیه مورخ 28 مهر 97، از دانشجویان محترم تقاضا می شود جهت دریافت معرفی نامه کارورزی از تاریخ 14 آبان 97 به آموزش مراجعه نمایند.