قابل توجه دانشجویانیکه در بازه زمانی انتخاب واحد موفق به اخذ واحدهای درسی خود نگردیده اند

دانشجویانیکه در بازه زمانی انتخاب واحد موفق به اخذ واحدهای درسی نگردیده اند لازم است در بازه زمانی حذف و اضافه  بشرح ذیل اقدام به اخذ دروس خود نمایند.

ورودی مهر 95 و قبل از آن: 14 مهر

ورودی بهمن 95: 15 مهر

کاردانی ورودی مهر 96: 16 مهر

کارشناسی ورودی مهر 96: 17 مهر

ورودی بهمن 96: 18 مهر

تذکرات:

1- مطالعه دقیق و کامل اطلاعیه ثبت نام قبل از اقدام به انتخاب واحد ضروری است و عواقب ناشی از عدم رعایت برخی نکات به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

2- دروس خود را صرفا بر اساس برنامه های اعلام شده در اطلاعیه ثبت نام اخذ نمایید.

3- با توجه به اینکه تعداد دروس قابل اخذ یا حذف در زمان حذف و اضافه محدود می باشد، در صورتیکه درسی را اخذ نموده اید و تمایل به تغییر کد گروه آن داشتید (تغییر استاد یا روز کلاس) به جهت عدم بروز محدودیت صرفا از دکمه تغییر گروه (که در کنار عنوان درس اخذ شده قابل مشاهده می باشد) استفاده نمایید.