قابل توجه دانشجویان مشروط (دارای معدل زیر 12 در نیمسال 962)

دانشجویانیکه در ترم گذشته (نیمسال 962 - بهمن96 تا خرداد97) معدل زیر 12 کسب نموده اند (مشروط) و در نیمسال جاری بالای 14 واحد اخذ نموده اند، لازم است در بازه زمانی حذف و اضافه نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود اقدام و تعداد واحدهای درسی خود را به حداقل 12 و حداکثر 14 واحد درسی برسانند.

تذکر مهم: دروس عمومی و مهارت های مشترک بدلیل ارائه در ترم های آتی دارای اولویت جهت حذف می باشند.

در غیر اینصورت انتخاب واحد دانشجو بعد از ایام حذف و اضافه بصورت سیستمی اصلاح و مسولیت آن بعهده شخص دانشجو خواهد بود.