قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی حقوق اداری - ترم 4 - گروه1 - گروه: 91

به اطلاع می رساند محل برگزاری کلاس های روز 5شنبه رشته حقوق اداری - ترم4 - گروه1 - کد91 بشرح ذیل از تاریخ 23 فروردین به ساختمان شماره1 طبقه3 کلاس7 تغییر یافت.

1/ مدیریت اسناد و مکاتبات اداری استاد حسینی
2/ مقررات استخدامی اداری و کار و تامین اجتماعی استاد جزایری
3/ قانون مناقصات و آیین نامه معاملات دولتی استاد وطن پور
4/ انقلاب اسلامی ایران استاد موسوی