اخذ درس بصورت معرفی به استاد (بهمن 96)

دانشجویانیکه تمام نمرات آنان اعلام گردیده و مجموع واحدهای مانده و واحدهای اخذ شده در ترم 961 (مهر تا بهمن 96) آنان کمتر از 24 واحد درسی می باشد با رعایت شرایط ذکر شده در بند تذکرات می توانند جهت اخذ دروس به صورت معرفی به استاد روز 3شنبه 24 بهمن یا 4شنبه 25 بهمن (ساعت 8.30 الی 13 یا 14 الی 16) به واحد آموزش مراجعه نمایند.

* منابع لازم جهت مطالعه برای آزمون معرفی به استاد پس از بررسی درخواست های دریافت شده حداکثر تا تاریخ 7 اسفند از طریق سایت و کانال تلگرام مرکز اعلام می گردد.

** آزمون معرفی به استاد 16 الی 21 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

*** اعلام نمرات و صدور گواهی فراغت از تحصیل در صورت قبولی در آزمون معرفی به استاد، در فروردین97 انجام خواهد پذیرفت.

**** با توجه به اینکه تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویانیکه در آزمون معرفی به استاد شرکت می نمایند 30 بهمن 96 درج خواهد شد، لذا شرکت در دوره کارشناسی بهمن 96 برای دانشجویان مربوط بلامانع است.
ضمنا درج معدل کل دانشجو (بجز دروس معرفی به استاد) در زمان پذیرش مورد قبول خواهد بود.

 

تذکرات:

 

* چنانچه دانشجو تمامی دروس دوره را با موفقیت گذرانده باشد و تنها دو درس باقیمانده ("دو درس نظری" یا "یک درس نظری و یک درس نظری-عملی") برای فراغت از تحصیل داشته باشد چنانچه از سقف واحد درسی ترم مربوط تجاوز نکند، میتواند آن دروس را با نظر شورای آموزشی مرکز، به صورت معرفی به استاد بگذراند.

** سقف واحد در ترم تابستان 8 واحد و در نیمسال های اول و دوم هر سال تحصیلی 24 واحد می باشد.
(برای دانشجویان ورودی سال 95 و بعد از آن در صورت اخذ کارورزی سقف واحد در نیمسال های اول و دوم هر سال تحصیلی 18 واحد می باشد)

*** دروس قابل اخذ بصورت معرفی به استاد حداکثر "دو درس نظری" یا "یک درس نظری و یک درس نظری-عملی" می باشد.

**** اخذ درس "نظری – عملی" که در طول تحصیل اخذ نشده است، به صورت معرفی به استاد طبق مقررات ممنوع می باشد.

***** نوع واحدهای دروس (نظری، عملی و نظری-عملی) در سرفصل هر رشته (جهت دانلود کلیک نمایید) درمقابل نام هر درس قید شده است.