نکته ها !
امام علی (ع) : آفت موفقیت، تنبلی است.
ذره را تا نبود همت عالی حافظ  *****  طالب چشمه خورشید فروزان نشود
اراده یکی از عوامل عمده ایمان است.
باید بخواهیم تا بتوانیم.
از آهسته رفتن نترس، از بی حرکت ایستادن بترس.
شبنم به آفتاب رسانید خویش را  *****  از همت است هر که به هر جا رسیده است
بی ریاضت نتوان شهره آفاق شدن  *****  مَه، چو لاغر شود انگشت نما می گردد
جمعه, 31 مرداد 1393 
واحد 54 دانشگاه جامع علمی کاربردی

آخرین اخبار واحد 54