نکته ها !
شبنم به آفتاب رسانید خویش را  *****  از همت است هر که به هر جا رسیده است
در سیه کاری سرآمد روزگارت چون قلم  *****  از سر گفتار بگذر بر سر کردار شو
از آهسته رفتن نترس، از بی حرکت ایستادن بترس.
باید بخواهیم تا بتوانیم.
اراده یکی از عوامل عمده ایمان است.
به دوش توکل منه بار خود را  *****  ولی نعمت خویش کن کار خود را
امام علی (ع) : آفت موفقیت، تنبلی است.
بی ریاضت نتوان شهره آفاق شدن  *****  مَه، چو لاغر شود انگشت نما می گردد
ذره را تا نبود همت عالی حافظ  *****  طالب چشمه خورشید فروزان نشود
چهارشنبه, 05 آذر 1393 
واحد 54 دانشگاه جامع علمی کاربردی

آخرین اخبار واحد 54